Welcome to Bantam Pizza

Bantam Pizza

BANTAM PIZZA

768 Bantam Road

Bantam, CT 06750

(860) 567-3357